หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สภาพทางสังคม

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง

1. บ้านขาม

2. บ้านหนองหอย

3. บ้านโนนสะเดา

4. บ้านช่องโค

5. บ้านมะดัน

6. บ้านหนองบัว

7. บ้านท่าช้าง

8. บ้านตลาดท่าช้าง

9. บ้านหนองเต็ง และ ชุมชนตำรวจ (ช้างทองบางส่วน)

 

จำนวนประชากรเทศบาลตำบลท่าช้าง

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

ประชากร

หมายเหตุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

บ้านขาม

บ้านหนองหอย

บ้านโนนสะเดา

บ้านช่องโค

บ้านมะดัน

บ้านหนองบัว

บ้านท่าช้าง

บ้านตลาดท่าช้าง

ชุมชนตำรวจ

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง)

รวม

1

3

7

9

10

11

13

14

3

202

226

179

258

310

172

231

444

  88

  1

2,111

209

381

289

425

324

213

201

326

 33

10

2,411

240

389

302

413

381

247

222

347

 23

17

2,581

449

770

591

838

705

460

423

673

56

27

4,992

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลท่าช้าง

ตำบลช้างทอง (บางส่วน)

ตำบลท่าช้าง

   ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลท่าช้าง ณ  พฤษภาคม 2565

 

 

 การศึกษา

               ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 3 แห่ง ดังนี้

ที่ ชื่อโรงเรียน การจัดการศึกษา จำนวนครู จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าช้าง ปฐมวัย    -    3    3    28    22    50
2 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อนุบาล - ประถม ปีที่ 1 - 6    5  13  18  158  154  312
3 โรงเรียนเพชรมาตุคลา อนุบาล - ประถม ปีที่ 1 - 6    1    7    8    40    41    81
4 โรงเรียนโนนตาวิทย์ อนุบาล - ประถม ปีที่ 1 - 6    6    6  12    44    37    81
รวม  12   29  41  270  254  524

 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าช้าง ปีการศึกษา 2565

       : โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ปีการศึกษา 2565

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 841280 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน