หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 24
  8 ก.ย. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 70
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 99
  11 เม.ย. 2566    รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) 94
  11 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 85
  5 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 99
  5 เม.ย. 2566    การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 90
  16 ธ.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 125
  11 พ.ย. 2565    รายงานการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 108
  20 ต.ค. 2565    รายงานการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 116

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812188 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน