หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

         สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมเทศบาลตำบลท่าช้างราษฎรส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีถิ่นฐาน   ดังเดิมอยู่ที่ภูมิภาคนี้มีวิถีชีวิตเช่นด้วยกับชาวชนบททั่วไป ซึ่งประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีการทำนา ทำไร่ เป็นรายได้หลัก มีพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาทำให้ความเจริญต่างๆ เข้ามาในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็ว วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนจึงอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆใกล้เคียงกับสังคมเมืองตั้งแต่เดิมมา ฐานทางเศรษฐกิจอิงอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การค้าขายประกอบธุรกิจ แต่ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต จึงมีการประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม การเจริญเติบโตจึงก้าวหน้าไปทุกด้าน ซึ่งมีผลผลิตที่จะสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย ๕๘,๓๒๖.๒๒ บาท / ปี มีสาขาอาชีพ คือ

         (๑) สาขาเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนาทำไร่ เป็นรายได้หลัก แต่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทำให้ผลผลิตตกต่ำได้รับความเสียหาย

๑)   กสิกรรม   ได้แก่ การทำนา   ปลูกพืชผัก ทำสวนไม้ผล มีการปลูกข้าวเป็นหลักมีพื้นที่ใน

การปลูกข้าวจำนวน   ๙๔๓ ไร่ ทำสวน ๑,๑๙๓ ไร่ ทำไร่ ๕๒๕ ไร่

๒)   ปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร โค ไก่ เป็ด

๓)   การประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลา และจับปลาบริเวณลำน้ำมูล

         (๒) สาขาธุรกิจและการประกอบการค้า การประกอบธุรกิจการค้าขายเกิดขึ้นมาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะในเขตชุมชน ได้แก่

๑)      ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำ ๔๙ แห่ง

๒)      ร้านเสริมสวย ๑๒ ร้าน

๓)      ร้านซ่อมเครื่องยนต์ พ่นสีรถยนต์   ๑๐   แห่ง

๔)      ร้านจำหน่ายยา ๒   แห่ง

๕)      ร้านอาหาร และสถานบริการ ๒๐   แห่ง

๖)      ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ๗ แห่ง

๗)      ร้านถ่ายรูป ๓ แห่ง

         (๓)   สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่

๑)      ธุรกิจโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่ ๑ แห่ง

๒)      สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน ๒ แห่ง

๓)      โรงสี ๒ แห่ง

๔)      โรงงานทำขนมจีน ๑ แห่ง

         (๔) สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ได้แก่

๑)      โครงการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย

๒)      โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร

๓)      การจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่าย

         (๕) สาขาแรงงานและการให้บริการ   ได้แก่

๑)      การรับจ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอ

๒)      การรับจ้างทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน

๓)      การรับจ้างทำงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวันโดยไปทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างแม่บ้าน เป็นต้น

๔)      การประกอบอาชีพรถโดยสาร รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้างผลผลิต และรายได้ของราษฎรจึงมีในทุกสาขา ซึ่งหากต่อไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมขยายตัวขึ้น จะทำให้รายได้จากการเกษตรลดน้อยลง

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 841275 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน