หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนยฺข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา : www.thachangkorat.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงและระเบียบ
    รายละเอียดข่าว : กฎกระทรวงและระเบียบ
    เอกสารประกอบ : กฎกระทรวงและระเบียบ
 
ว118 หลักเกณฑ์ กค ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ว123 หลักเกณฑ์ กค ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ว 23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562
ว 105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมภายใน 2561
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที3 พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลท่าช้าง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 873886 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน