วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตบ้านหนอวบัว ซอย 5 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมรถน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-1552 นม รหัสครุภัณฑ์ 00644 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม ซอย 5 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 1 หมู่ที่ 11 ไปสวนแสงเพชรถึงห้าแยกบ้านหนองบัว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงพื้นด้านหน้าหอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท (ช่วงที่1)
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโนนเลียบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่